Toelichting

Het subsidieregister is een overzicht van alle subsidies die de gemeente Den Haag sinds 2012 heeft verstrekt. Eenmaal per kwartaal wordt het register geactualiseerd.

U ziet in dit register waaraan de gemeente Den Haag subsidies besteedt. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u dit weet. Het gaat tenslotte om publieke middelen, waaronder uw belastinggeld.

Wat is een subsidie?

Een subsidie is een bedrag dat de gemeente geeft aan:

De gemeente geeft hen een bedrag om activiteiten te organiseren en projecten uit te voeren die niet door de gemeente zelf worden gedaan. Het gaat om activiteiten en projecten die de leefbaarheid in de stad verbeteren, kansen voor Hagenaars creëren of de stad promoten.

Waarom subsidie

Kan een activiteit of een project niet zonder de financiële hulp van de gemeente georganiseerd of uitgevoerd worden? Komt het ten goede aan de stad en de Hagenaars? Dan zijn dat belangrijke redenen om een subsidie te geven. Bijvoorbeeld omdat de deelnemers aan de activiteit dit niet (helemaal) zelf kunnen betalen. Of omdat het anders niet georganiseerd kan worden.

Eisen aan geven subsidie

De gemeente stelt altijd eisen aan het geven van subsidie. De belangrijkste eisen zijn:

Bedragen

De verleende bedragen zijn vaak nog niet definitief. Een subsidie kan uiteindelijk hoger of lager uitvallen. Bijvoorbeeld doordat een organisatie het geld op een andere manier besteedde dan was afgesproken. Of door bezwaarprocedures. Vanaf het jaar 2015 kunt u zien of een subsidie anders is vastgesteld . Subsidies worden over het algemeen het jaar na verlening vastgesteld. Verleningen over 2016 zullen in de loop van 2017 vastgesteld worden en in het register zichtbaar worden, enzovoorts. Aan alle bedragen in dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoe werkt het Subsidieregister?

Het Subsidieregister bestaat uit een overzicht van subsidies die door de gemeente Den Haag in een bepaald jaar zijn verstrekt. Het register kan in zijn geheel of met een selectie worden gedownload als Excel- of CSV-bestand.

Het Subsidieregister is opgebouwd per jaar per programma met daaronder de naam van het product. U kunt bladeren door alle subsidies of selecties maken op combinaties van jaren, programma, product, subsidieregeling, en bedrag.

Toelichting per kolom

Jaar                      

Het jaar waarvoor de subsidie is verleend, waarin de activiteiten dus tot uitvoering moeten komen;

Programma       

Het programma waar deze subsidie beleidsmatig en financieel deel van uitmaakt;

Aanvrager         

De naam van de aanvrager van de subsidie. U ziet hier om privacy redenen alleen de namen van rechtspersonen (verenigingen, stichtingen, bedrijven). Subsidies aan particulieren zijn als één regel opgenomen zonder verdere vermelding van de aanvragers; binnen zo’n regel vallen dan alle subsidies in dat kader aan particulieren.;

Subsidieregeling/beleidsnota   

De naam van de subsidieregeling of beleidsnota op grond waarvan deze subsidie is verleend;

Verleend bedrag            

Het bedrag dat is verleend. Voor een goed begrip: het register is ingedeeld per programma en product. Dat betekent dat één subsidieverlening op meerdere regels voorkomt als deze verlening uit meerdere programma’s en/of producten is gefinancierd. Bij sorteren over alle jaren vallen erg lage bedragen op; die zijn als regel niet los verleend, maar maken onderdeel uit van een groter bedrag. Dit wordt zichtbaar bij het selecteren op aanvrager.

Vastgesteld bedrag       

Het bedrag waarop de subsidie uiteindelijk is vastgesteld. Dit gebeurt bij lagere subsidies in de regel direct bij verlening, bij hogere bedragen pas na ontvangst en beoordeling van de inhoudelijke en financiële verantwoording. Om twee redenen kan dit gegeven ontbreken; er is nog niet vastgesteld of deze info is niet on-line beschikbaar. Dat laatste geldt voor verleningen van voor 2015.

Plusteken +            

Het plus-teken aan het eind van elke regel kan worden gebruikt om de verlening “uit te klappen”. Daar is dan nadere informatie over die verlening te lezen, zoals de specifieke doelstelling, het product, en indien vastgesteld, een toelichting op het vastgestelde bedrag. Ook kunt u doorklikken naar de tekst van de beleidsnota of subsidieregeling.

Direct onder de uitgeklapte verlening zijn vier selecties aan te klikken; op programma, op product, op aanvrager en op subsidieregeling. Daarmee verlaat u de eerdere eventuele selectie en kijkt u binnen het gekozen jaar naar alle verleningen binnen uw keuze.